Nội dung Số liệu tham khảo Ghi chú 3mm – 16mm x 1250 x 2500mm 200 tấn/máy/8h X 02 máy 3mm – 16mm x 1500mm x 6000mm 300 – 350 tấn/máy/8h X 02 máy 3mm – 16mm x 2000mm x 6000mm 300 – 350 tấn/máy/8h X 02 máy 3mm – 16mm x 2000mm x 9000/12000mm […]